Съгласно Закона за движение по пътищата, Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, Наредба № 39 от 29.01.2004 г. за изискванията към водачите на моторни превозни средства от различните категории и подкатегории, Закона за защита на личните данни, местното и съюзно законодателство

.

I. Администратор на личните данни (“Администраторът”) e Персента 3 ЕООД, ЕИК: 205898309, със седалище и адрес на управление в гр. Баня, ул. Преслав 7. 

.

II. Адрес за кореспонденция:

 • гр. Баня, ул. Преслав 7
 • тел. 0878 864 180, 0878 696 608
 • e-mail: office@percenta.bg
 • уебсайт: www.avto-shkola.bg

 

III. Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него/нея е email: office@percenta.bg

 

IV. Видове лични данни, които се събират и обработват

 1. Данни на договорно основание:
 • Име, презиме, фамилия;
 • ЕГН;
 • Постоянен адрес;
 • Номер на лична карта, дата на издаване;
 • Телефонен номер;
 • Документ за завършена степен на образование (или удостоверение за завършен гимназиален етап).
 1. Данни за контакт и изпратено съобщение, предоставени при попълване на контактна форма на avto-shkola.bgили при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, обаждане по телефон, изпращане на SMS  и други форми на комуникация и/или изразяване:
 • Лично и фамилно име;
 • Имейл адрес;
 • Телефонен номер;
 • Съдържание на коментара / съобщението.

 

V. Цели на обработката на личните данни

 1. Данните, събрани на договорно основание, се обработват за целите на:
 • Провеждане на теоретично и практическо обучение на кандидати за водачи на МПС;
 • Записване и провеждане на изпити на кандидати за водачи на МПС пред ИА „Автомобилна администрация“;
 • Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора за записване на правно значими удостоверителни данни в електронни регистри на ИА „Автомобилна администрация“;
 • Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.
 1. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:
 • Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение;
 • Осъществяване на комуникация с Вас.

 

VI. Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с Персента 3 ЕООД

 • Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ във връзка с провеждане на обучение и изпити на кандидати за водачи на МПС и други дейности съгласно ЗДвП.
 • Консултанти и доставчици в различни сфериза целите на защита на легитимни интереси по поддържане и подобряване качеството на услугите, които Персента 3 ЕООД предоставя, за отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства.
 • Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения

По отношение на частните субекти, Персента 3 ЕООД изисква и следи посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

 

VII. Срокове за обработване на данните

 1. Данни, предоставени на договорно основание:

Данни на кандидат-водачи на МПС – до изтичането на 2 години от датата на успешно положен практически изпит пред органите на ИА „Автомобилна администрация“.

 1. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 5 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

 

VIII. Вашите права във връзка с личните Ви данни

 1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени.

 1. Право на коригиране на неточни лични данни

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите като се обърнете към Администратора с писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

 1. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
 • Отпадане на необходимостта от обработка;
 • Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
 • Незаконна обработка на данни;
 • Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

 1. Право на ограничаване на обработването, когато:
 • се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им;
  обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
 • при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
 • е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 1. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:
 • предоставяме данните директно на Вас;
 • при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор.
 1. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

 1. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите на адреса за кореспонденция на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

 

IX. Сигурност

Персента 3 ЕООД отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Личните данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

 

X. Непълнолетни лица

Непълнолетните лица не трябва да предоставят лични данни на Персента 3 ЕООД без разрешението на своите родители или настойници.

 

XI. Уведомление за промени

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани на https://www.avto-shkola.bg/poveritelnost и на други места, каквито сметнем за подходящи.

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия съгласно предписаната в настоящата декларация форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

XII. Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

 

XIII. Автоматично записвана информация

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на Персента 3 ЕООД, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

 

XIV. Използване на „бисквитки“

Нашият уебсайт използва бисквитки (малки файлове, поставени на твърдия диск на потребителите на сайта), за да Ви отличи от други потребители на нашия уебсайт. Това ни помага да Ви предоставим добри възможности, когато търсите в нашия уебсайт, а също ни позволява да подобрим нашия сайт. Ние използваме „бисквитки“, за да се анализира потокът на информация; да се персонализират услугите, съдържанието и рекламата; да се измери промоционалната ефективност; и да се насърчи доверието и сигурността.

Някои бисквитки съдържат лични данни – например, като кликнете на „запомни ме“, когато влезете в системата, бисквитка ще съхрани потребителското име. Повечето бисквитки няма да събират информация, която идентифицира потребителя, а вместо това ще събират по-обща информация, като например как потребителите стартират и използват системите, или общо местоположението на потребителя.

Ние предлагаме определени услуги, които са достъпни само чрез използването на бисквитки. Като цяло, бисквитките изпълняват до четири различни функции:

Съществени Бисквитки

Някои бисквитки са от съществено значение за оперирането на системата. Например, някои бисквитки ни позволяват да идентифицираме регистрирани потребители и осигуряват те да имат достъп до цялата система. Ако регистриран потребител избере да деактивира тези бисквитки, може да не бъде в състояние да има достъп до цялото съдържание на системата.

Експлоатационни бисквитки

Други бисквитки могат да се използват за анализ на това как потребителите използват системите и да наблюдават работата на системата. Това ни позволява да предоставим висококачествен опит чрез персонализиране на предлагането и бързо идентифициране и коригиране на проблемите, които възникват. Например, експлоатационните бисквитки могат да се използват, за да се проследява кои страници са най-популярни и да се определи защо някои страници получават съобщения за грешки. Тези бисквитки могат също да бъдат използвани, за да се отбележат продукти или услуги на сайта, които ще бъдат от интерес за потребителите, базирани на използването им от Системата.

Функционални бисквитки

Функционалните бисквитки се използват, за да се запомним някои предпочитания на потребителите.

Бисквитки за поведенчески насочени реклами

Ние можем да използваме бисквитки, за да предоставим на потребителите реклами, които са относими за тях и за техните интереси. Персента 3 ЕООД може също да използва бисквитки на трети лица по отношение на проучване на пазара, проследяване на приходите, подобряване на функционалността на сайта и контролиране спазването на тези условия и политиката за авторското право.

Потребителите могат винаги да се откажат от бисквитките, ако техният браузър позволи това, въпреки че това може да им попречи за използването на някои от Системите на Персента 3 ЕООД. Можете да намерите подробна информация за това как да деактивирате бисквитките тук.

Повече подробности за това как търговците използват бисквитки е на разположение тук.

Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от наша страна, докато не ги премахнете ръчно.