Необходими документи за шофьорски курс

Необходими документи за шофьорски курс –  записване за обучение:

  • Копие на документ за завършено най-малко основно образование (след завършен VIII клас) или завършен X клас; в случай, че образованието е завършено в чужда държава – удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено по реда на Наредба № 2/2003 г. на МОН
  • Паспортна снимка
  • Декларация по образец (ние ще Ви я предоставим на място)

 

Документи, необходими по време на провеждането на Вашето обучение:

  • Документ за самоличност – лична карта или паспорт
  • Учебен картон за нанасяне на учебните часове (изготвя се от учебния център)

.

Свидетелство за управление на моторни превозни средства се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лице, завършило X клас, което е физически годно да управлява моторни превозни средства за съответната категория, преминало е обучение за водач на моторно превозно средство и за оказване на първа долекарска помощ и е успешно издържало изпит за водач на моторно превозно средство.

.

Документи, необходими за издаване на Свидетелство за управление на моторни превозни средства:

  • Документ за самоличност – лична карта или паспорт
  • Документ за завършено най-малко основно образование(след VIII клас) или завършен X клас (оригинал и 2 копия), а в случай, че образованието е завършено в чужда държава – удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено по реда на Наредба № 2/2003 г. на МОН (оригинал и 2 копия)
  • карта за медицински преглед на водач на МПС (издава се от лекар)
  • Свидетелство за завършен курс по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС (оригинал и копие) Повече информация за курса по първа долекарска помощ

 

Забележка: Лицата, завършили основно образование или завършили X клас по реда на отменения Закон за народната просвета до влизането в сила на промените в Закона за движение по пътищата на 26.09.2017, получават свидетелство за управление на моторни превозни средства по досегашния ред – т.е. след завършено основно образование.

Необходими документи за шофьорски курс