За да Ви запишем и включим в курс за обучение, Вие трябва:

Да сте на възраст поне 17 години и 9 месеца

Да сте завършили най-малко основно образование (след завършен VIII клас) *

Да отговаряте на изискванията за физическа годност за водачите на МПС от категорията В **

* Свидетелство за управление на моторни превозни средства се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лице, което е завършило X клас.

Лицата, завършили основно образование или завършили X клас по реда на отменения Закон за народната просвета до влизането в сила на промените в Закона за движение по пътищата на 26.09.2017, получават свидетелство за управление на моторни превозни средства по досегашния ред – т.е. след завършено основно образование (след завършен VIII клас).

** Физическата годност на водачите и на кандидатите за водачи на МПС се установява с медицински преглед и резултатите от прегледа и заключението за годността на кандидата се нанасят в „Карта за медицински преглед на водач на МПС“ със срок на валидност една година.

Медицинският преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория В обхваща само установяване състоянието на зрението.

Необходими документи

С всички документи, които ще са ви необходими, за да Ви запишем и включим в курс за обучение, по време на провеждането на Вашето обучение и за издаване на Свидетелство за управление на моторни превозни средства, може да се запознаете тук.

Ако искате да се запознаете подробно с изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, може да прочетете Наредба № 31 от 26.07.1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.